Category Archives: ตำบลปากน้ำกระแส

ตำบลปากน้ำกระแส

ตำบลปากน้ำกระแส เป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบล ของ อำเภอแกลง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง เดิมมีฐานะเป็นหัวเมืองจัตวา ตั้งอยู่บริเวณแหลมยาง เคยเป็นส่วนนึงของจังหวัดจันทบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2451

LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแกลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแกลงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 148 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ทางเกวียน (Thang Kwian) 11 หมู่บ้าน 9. ทุ่งควายกิน (Thung Khwai Kin) 13 หมู่บ้าน
2. วังหว้า (Wang Wa) 14 หมู่บ้าน 10. กองดิน (Kong Din) 11 หมู่บ้าน
3. ชากโดน (Chak Don) 8 หมู่บ้าน 11. คลองปูน (Khlong Pun) 9 หมู่บ้าน
4. เนินฆ้อ (Neun Kho) 9 หมู่บ้าน 12. พังราด (Phang Rat) 8 หมู่บ้าน
5. กร่ำ (Kram) 6 หมู่บ้าน 13. ปากน้ำกระแส (Pak Nam Krasae) 8 หมู่บ้าน
6. ชากพง (Chak Phong) 7 หมู่บ้าน 14. ห้วยยาง (Huai Yang) 9 หมู่บ้าน
7. กระแสบน (Krasae Bon) 14 หมู่บ้าน 15. สองสลึง (Song Salueng) 8 หมู่บ้าน
8. บ้านนา (Ban Na) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแกลงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเมืองแกลง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทางเกวียนและตำบลวังหว้า
 • เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากน้ำกระแส
 • เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งควายกินและตำบลคลองปูน
 • เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกร่ำและตำบลชากพงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลกองดิน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกองดิน
 • เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินฆ้อทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านนาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสองสลึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองสลึงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทางเกวียน (นอกเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหว้า (นอกเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชากโดนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระแสบนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งควายกิน (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองดิน (นอกเขตเทศบาลตำบลกองดิน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองปูน (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน) และตำบลปากน้ำกระแส (นอกเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังราดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยางทั้งตำบล

หน่วยกู้ภัย[แก้]

 • สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ (กู้ภัยพุทธศาสตร์)
 • มูลนิธิพุทธประชานุเคราะห์(หน่วยกู้ภัยพ่งไล้กุยอิงเกาะ)

สถานศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

สถาบันอาชีวศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัธยม[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนเทศบาล[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน[แก้]

Call Now Button