Category Archives: อำเภอเมืองปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี  is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

อำเภอเมืองปทุมธานี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี มีประชากรจำนวนกว่า 2 แสน 5 พันคน ประกอบด้วยตำบล 13 ตำบล และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย อำเภอเมืองปทุมธานีเป็นอำเภอมีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรสูงถึง 1,421 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีความเจริญกระจายตัวอย่างทั่วถึงทั้งอำเภอ ตรงกลางอำเภอมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางอำเภอ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • พ.ศ. ….. ตั้งอำเภอเมืองปทุมธานี
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 จัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางปรอก[1]
 • วันที่ 2 กันยายน 2490 โอนพื้นที่บางหมู่บ้านของตำบลบางหลวงไปขึ้นกับตำบลบ้านฉาง[2]
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านฉาง ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ[3]
 • วันที่ 20 มีนาคม 2524 ขยายเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีให้ครอบคลุมตำบลบางปรอกทั้งตำบล[4]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางหลวงเป็นเทศบาลตำบลบางหลวง
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดีเป็นเทศบาลตำบลบางกะดี[5]
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่เป็นเทศบาลตำบลบ้านใหม่[6]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

พื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 14 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 81 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางปรอก (Bang Parok) 8. บางหลวง (Bang Luang) 7 หมู่บ้าน
2. บ้านใหม่ (Ban Mai) 6 หมู่บ้าน 9. บางเดื่อ (Bang Duea) 7 หมู่บ้าน
3. บ้านกลาง (Ban Klang) 5 หมู่บ้าน 10. บางพูด (Bang Phut) 6 หมู่บ้าน
4. บ้านฉาง (Ban Chang) 4 หมู่บ้าน 11. บางพูน (Bang Phun) 6 หมู่บ้าน
5. บ้านกระแชง (Ban Krachaeng) 4 หมู่บ้าน 12. บางกะดี (Bang Kadi) 5 หมู่บ้าน
6. บางขะแยง (Bang Khayaeng) 4 หมู่บ้าน 13. สวนพริกไทย (Suan Phrikthai) 8 หมู่บ้าน
7. บางคูวัด (Bang Khu Wat) 12 หมู่บ้าน 14. หลักหก (Lak Hok) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอเมืองปทุมธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 (ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี นนทบุรี-ปทุมธานี ปทุมธานีสายนอก)
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ถนนรังสิต-ปทุมธานีและถนนปทุมธานี-บางเลน)
 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์)
 4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 (ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด-บางพูน)
 5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 (ถนนปทุมธานี-บางปะหันหรือถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร)
 6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 (ถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา)
 7. ทางพิเศษอุดรรัถยา

ถนนสายรอง

 1. ถนนปทุมธานีสายใน
 2. ถนนปทุมสัมพันธ์
Call Now Button