Category Archives: ตำบลบางตลาด

ตำบลบางตลาด

ตำบลบางตลาด เป็นตำบลหนึ่งใน 5  ตำบลของ อำเภอคลองเขื่อน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2536[1] และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอลำดับที่ 11 ของจังหวัดฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2550[2] เป็นหนึ่งในอำเภอสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราในด้านการท่องเที่ยว พื้นที่อำเภอเป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับทำเกษตรกรรม

 

LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771

 

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอคลองเขื่อนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอคลองเขื่อนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 32 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ก้อนแก้ว (Kon Kaeo) 6 หมู่บ้าน
2. คลองเขื่อน (Khlong Khuean) 6 หมู่บ้าน
3. บางเล่า (Bang Lao) 6 หมู่บ้าน
4. บางโรง (Bang Rong) 7 หมู่บ้าน
5. บางตลาด (Bang Talat) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอคลองเขื่อนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลก้อนแก้วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเขื่อนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเล่าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโรงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตลาดทั้งตำบล

คลองเขื่อน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2536[1] และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอลำดับที่ 11 ของจังหวัดฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2550[2] เป็นหนึ่งในอำเภอสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราในด้านการท่องเที่ยว พื้นที่อำเภอเป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับทำเกษตรกรรม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอคลองเขื่อนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอคลองเขื่อนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 32 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ก้อนแก้ว (Kon Kaeo) 6 หมู่บ้าน
2. คลองเขื่อน (Khlong Khuean) 6 หมู่บ้าน
3. บางเล่า (Bang Lao) 6 หมู่บ้าน
4. บางโรง (Bang Rong) 7 หมู่บ้าน
5. บางตลาด (Bang Talat) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอคลองเขื่อนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลก้อนแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเขื่อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเล่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตลาดทั้งตำบล

คลองเขื่อน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2536[1] และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอลำดับที่ 11 ของจังหวัดฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2550[2] เป็นหนึ่งในอำเภอสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราในด้านการท่องเที่ยว พื้นที่อำเภอเป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับทำเกษตรกรรม

Call Now Button