Category Archives: เขตลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมืองทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ)

087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET
087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET
087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET
087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET
087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET
087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET
087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET
087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET
087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET
087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET
087-808-7771; LINE : @MKMETALSHEET

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตลาดพร้าวตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เดิมเขตลาดพร้าวมีฐานะเป็น ตำบลลาดพร้าว ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ต่อมาได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เปลี่ยนเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลลาดพร้าวจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงลาดพร้าว และอยู่ในเขตการปกครองของสำนักงานเขตบางกะปิ

ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และตั้ง เขตลาดพร้าว และเขตบึงกุ่ม จนกระทั่งใน พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตลาดพร้าวใหม่ โดยแบ่งพื้นที่แขวงจรเข้บัวเฉพาะส่วนที่อยู่ฟากเหนือคลองสามขา คลองโคกคราม และคลองตาเร่งไปเป็นพื้นที่ของเขตบางเขนและเขตคันนายาว และแบ่งพื้นที่บางส่วนของแขวงลาดพร้าวไปจัดตั้งเป็นเขตวังทองหลาง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการจัดขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง

และในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยได้โอนพื้นที่บางส่วนของเขตวังทองหลางมาเป็นส่วนหนึ่งของแขวงลาดพร้าว

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตลาดพร้าวแบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
ลาดพร้าว Lat Phrao
15.102
88,071
5,831.74
แผนที่
2.
จรเข้บัว Chorakhe Bua
7.055
26,204
3,714.25
ทั้งหมด
22.157
114,275
5,157.51

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

การสาธารณสุข[แก้]

  1. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4
  2. ศูนย์แพทย์เสนาเวชการคลินิก
  3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4
  4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม จรเข้บัว
  5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม จันทร์–ทองอินทร์ ดวงเด่น
  6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ศูนย์บำบัดยาเสพติด2ลาดพร้าว

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตลาดพร้าวแบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
ลาดพร้าว Lat Phrao
15.102
88,071
5,831.74
แผนที่
2.
จรเข้บัว Chorakhe Bua
7.055
26,204
3,714.25
ทั้งหมด
22.157
114,275
5,157.51

ประชากร[แก้]

Call Now Button